AuthorPurus

நிம்மதி சூழ்க!

 

சில நாட்களுக்கு முன்பு என் அலுவலக நண்பர் திரு.கோபி மூலமாக ஒரு பாடலை கேட்க நேர்ந்தது. நான் பல தத்துவ பாடல்களை இதற்கு முன் கேட்டிருந்தாலும், இந்த பாடலின் ஆழம் என்னை ஏதோ செய்தது.

இது மரண ஒலமல்ல.. மரண கீதம். சொந்தங்களை இழந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி  தரும் என்று நம்புகிறேன்.

இதைவிட அர்த்தமுள்ள படலை இனி எழுத முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான். கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய இந்தப் பாடலில் எனக்கு பிடித்த சில வரிகள் இதோ.

ஜனனமும் பூமியில் புதியது இல்லை
மரணத்தைப் போல் ஒரு பழையதும் இல்லை

பாசம் உலாவிய கண்களும் எங்கே?
பாய்ந்து துழாவிய கைகளும் எங்கே?
தேசம் அளாவிய கால்களும் எங்கே?
தீ உண்டதென்றது சாம்பலும் இங்கே?

மறதியைப் போல் ஒரு மாமருந்தில்லை

வேதம் சொல்லாததை மரணங்கள் கூறும்

தென்றலின் பூங்கரம் தீண்டிடும் போதும்
சூரிய கீற்றோளி தோன்றிடும் போதும்
மழலையின் தேன்மொழி செவியுறும் போதும்
மாண்டவர் எம்முடன் வாழ்ந்திட கூடும்

மனதை பிழியும் குரலில்  இந்தப் பாடலை கேளுங்கள்.

இதோ பாடல் வரிகள்.

ஜென்மம் நிறைந்தது சென்றவர் வாழ்க

சிந்தை கலங்கிட வந்தவர் வாழ்க

நீரில் மிதந்திடும் கண்களும் காய்க

நிம்மதி நிம்மதி இவ்விடம் சூழ்க!

 

ஜனனமும் பூமியில் புதியது இல்லை

மரணத்தைப் போல் ஒரு பழையதும் இல்லை

இரண்டுமில்லாவிடில் இயற்கையும் இல்லை

இயற்கையின் ஆணைதான் ஞானத்தின் எல்லை

 

பாசம் உலாவிய கண்களும் எங்கே?

பாய்ந்து துழாவிய கைகளும் எங்கே?

தேசம் அளாவிய கால்களும் எங்கே?

தீ உண்டதென்றது சாம்பலும் இங்கே?

 

கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக

மண்ணில் பிறந்தது மண்ணுடன் சேர்க

எலும்பு சதை கொண்ட உருவங்கள் போக

எச்சங்களால் அந்த இன்னுயிர் வாழ்க

 

பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்றும் இல்லை

இறப்பு இல்லாமலும் நாளொன்றும் இல்லை

நேசத்தினால் வரும் நினைவுகள் தொல்லை

மறதியைப் போல் ஒரு மாமருந்தில்லை

 

கடல் தொடும் ஆறுகள் கலங்குவதில்லை

தரை தொடும் தாரைகள் அழுவதும் இல்லை

நதி மழை போன்றதே விதியென்று கண்டும்

மதி கொண்ட மானுடர் மயங்குவதென்ன!

 

மரணத்தினால் சில கோபங்கள் தீரும்

மரணத்தினால் சில சாபங்கள் தீரும்

வேதம் சொல்லாததை மரணங்கள் கூறும்

விதை ஒன்று வீழ்ந்திட செடி வந்து சேரும்

 

பூமிக்கு நாம் ஒரு யாத்திரை வந்தோம்

யாத்திரை தீரும் முன் நித்திரை கொண்டோம்

நித்திரை போவது நியதி என்றாலும்

யாத்திரை என்பது தொடர் கதையாகும்

 

தென்றலின் பூங்கரம் தீண்டிடும் போதும்

சூரிய கீற்றோளி தோன்றிடும் போதும்

மழலையின் தேன்மொழி செவியுறும் போதும்

மாண்டவர் எம்முடன் வாழ்ந்திட கூடும்

 

மாண்டவர் சுவாசங்கள் காற்றுடன் சேர்க்க!

தூயவர் கண்ணொளி சூரியர் சேர்க!

பூதங்கள் ஐந்திலும் பொன்னுடல் சேர்க!

போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க!

Types of US Visa

A Visas (Official Visas) 
A-1: For Ambassadors, public ministers & consular officers
A-2: For immediate family members of A-1
A-3: Attendants & servants of A-1 and A-2 holders

B (Business/Visitor) Visa

B-1 Temporary visitor for business
B-2 Temporary visitor for leisure

C & D Visa (For Aliens in transit)

C-1,2: Alien in transit directly through US
C-3: Family of C-1,C-2 in transit
C-4: Transit without Visa(TWOV)
D-1: Sailors departing on vessel of arrival
D-2: Sailors departing by other means

E – Visa (For Traders/Investors)

E-1 Treaty Trader, spouse and children
E-2 Treaty Investor, spouse and children

F Visa (Students)

Want to study or research at a U.S.college? Then F is the visa for you –
F-1: Academic Student
F-2: Spouse or child of F-1

H (Temporary Worker) Visa

H-1B: Persons in a specialty occupation
H-2B: Seasonal non agricultural workers
H-3: Trainees other than medical/academic; also training of handicaps
H-4: Dependants of H visa holders

I Visa (Media persons)

Are you a reporter, film person, Editor? Then you require an I-visa

Essential docs: Your press ID, a letter from the editor.

J & Q Exchange Visitor Visa
 

J-1 exchange visitors may be academics, scientists, business people or students.
J-1: Visas for exchange visitors
J-2: Spouse or ‘child’ of J-1 under 21

Fiance(e) of US Citizen

K-1 Fiance(e)
K-2 Minor child of K-1
K-3 Spouse of a U.S. Citizen (LIFE Act)
K-4 Child of K-3 (LIFE Act)

Docs: Marriage certificate & Photos, Intent of marrying within 90 days in US(for K1).

For those who are looking to settle down, well, this is the way to go.

L Visa (Intra-company Transferees)

L-1A Executive, managerial
L-1B Specialized knowledge
L-2 Spouse or child of L-1

Vocational and Language Students

M-1 Vocational student or other non-academic student
M-2 Spouse or child of M-1

O -Visa (For Prodigies)

O-1: For a Genius in Sciences, Arts, Education, Business, or Athletics.
O-2: Alien’s (support) accompanying O-1
O-3: Spouse or child of O-1 or O-2

Athletes and Entertainers

P-1: Athletes & Entertainment groups
P-2: Entertainers in exchange programs
P-3: Entertainers in cultural programs
P-4: Spouse or child of P-1, 2, or 3

R-Visa (Religious Workers)

R-1 Religious workers
R-2 Spouse or child of R-1

Caption – Yearly Bonus

Bonus

Caption – Appraisal Meeting

Why Blood?

Caption – Coffee Break

Coffee Break

Caption – Project Release

After Project Release

Caption – After Project Meetings

After Project Meetings

Running Cron in Windows

We all would have heard of Cron jobs, if you are involved in website management, development or working on Linux/Unix machines.

What’s a cron?
Cron is nothing but an demon job running in the background without any user intervention. It gets executed automatically based on the predefined time interval.

Generally cron jobs are used to perform some maintenance activities in the server. For example, if you run a very popular blog, you can use the cron job to send out a weekly mail to all the users about the new blog posts. Or even removing any unwanted file uploads once a month. It’s not very unusual to link cron to *nix machines.

But coming to the reality, not all web developers(like me) work on *nix machines. I use WAMP stack for development and testing of my PHP projects. I often need to setup a cron for some important activities related to my applications. There is no straight forward way of setting up cron in your XAMP or XAMPP installation in Microsoft Windows.

Microsoft has included a tiny command line utility called “Task Scheduler” in its Windows Operating Systems. We invoke that utility by running schtasks.exe command.

Listing all current scheduled tasks:
In your Windows command prompt, type “schtasks” (without quotes) and press the Enter key. You can see the list of scheduled tasks in your machine.
schtasks
Adding a new scheduled task:
To add a new task, you can use “schtasks /create” command. For example the below command, makes the scheduler to run the php file “C:\wamp\www\oxwall\ow_cron\run.php” every 1 minute.
schtasks /create /sc minute /mo 1 /tn "My Cron" /tr "php -f C:\wamp\www\oxwall\ow_cron\run.php"
schtasks-add

It might ask for your windows password if necessary.The breakup of the command line options are provided below.

 • /sc – defines the schedule type. Possible values are MINUTE, HOURLY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE
 • /mo – defines how often the task runs within its schedule type (Example : every minute, every day, or weekly once).
 • /tn – gives your task a name to easily identify
 • /tr – command or utility to be ran

Once you are done, you could see the command prompt opening and closing for every minute as I set my cron for 1 minute. If you list down the tasks, you could see the new task added to the list.

Deleting an existing task:

To delete the task you can follow the below example.

schtasks /delete /TN "My Cron"

I have tested in my Windows XP and this should work for all other advanced versions too. For advanced options on modifiers please refer to Microsoft Windows Product Documentation.

Solution for Disk Drive Full error with USB Pen Drives

When you copy large files (greater than 3 GB) to your USB pen drive, it’s almost sure that you will get an error alerting that “Disk drive is full”. I am sure you will be surprised on seeing this error as your USB pen drive will have more than 10 GB available. I swear, I did got surprised. I confirmed that my USB drive has enough space.

I spend some time on finding out why this happens. And yet again it’s one of the mysteries of Windows OS. The reason behind this is that the USB device is in FAT32 file system and has some limitations. NTFS file system is not enabled on the devices to support high performance. The default option is to support quick removal of device.

I am using Windows XP and I assume this solution should work for any other Windows Operation Systems. Please correct me if my assumption is wrong.

Ok.. here is the solution.

 1. Right click on the USB drive having this problem in the Windows Explorer.
 2. Select “Properties”.
 3. Click the “Hardware” tab in the property dialog box.
 4. Find the USB drive disk in the list and double click it.
 5. Click the “Policies” tab.
 6. Select “Optimize for performance” and click “OK” button to close the dialog.

As you have now enabled “Optimize for performance”, you have disabled “Option for quick removeal” feature. So you should always remove your USB device by selecting “Safely Remove” option.

After these step, you can format your USB drive to NTFS file system. All the above steps are shown with actual images.

1

2

3

4

French letters – modèles de lettres

Je voudrais partager quelques sites sur le sujet de <<lettre>>. OK, now in English. I would like to share some good website resources for writing all kinds of letters in French.

http://www.modele-lettre.com
– This site has good source of letters with more than 1000 models of letters. The letters are classified well under several categories for easy access and searching. This site has high quality content. You can even find some interesting stuffs on writing your CV in French.

http://www.ideetexte.fr
– This site gives good help on helping you write a good letter in French.The letters are covered under 5 categories namely

 • Remerciement
 • Faire Part
 • Invitation
 • Condoleances
 • Felicitations

This site does not just give a full letter but also gives tips on various tips to use when writing a letter.

For example you can see how one writes a condolence letter to a friend at http://www.ideetexte.fr/19-condoleances-ami.html